مهمترین ویژگی شهر هوشمند که این مقوله را از سایر موضوعات مدیریت شهری متمایز ساخته است موضوع انسان هوشمند است .گروه مشاوران جوان مشهد ، سید علی اکبر حسینی ، نوید کمالی ، نشست هم اندیشی ، شهردار مشهد ، مردم هوشمند ، شهرداری مشهد ، ایده شهر، شهر هوشمند ، یادگیری هوشمند مردم مهمترین ویژگی تمایز شهر های هوشمند از شهرهای دیجیتالی در دنیای حاضر هستند . یکی از مهمترین راهکار های دست یابی به تحقق هدف شهر هوشمند برنامه ریزی جهت همسو کردن فعالیت ها با فرهنگ های مختلف شهری و همسو با نیاز های اقشار مختلف اجتماع است در غیر این صورت مردم در برابر این سبک از تغییرات مقابله خواهند کرد و تحقق این هدف بزرگ را با مشکل روبرو خواهند شد.